ค้นหางานวิจัย


Search

งานวิจัยแนะนำ

ปีงบประมาณ หัวข้องานวิจัย อ่านแล้ว
2546 สำรวจพิษภัยในครัวคุณหรือยัง 630
2549 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็น “ตลาดสด น่าซื้อ” พื้นที่สาธารณสุขเขต 9 1142
2551 ผลสำรวจพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1477
2564 การจัดการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานประกอบการ ประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 23
2550 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 1867
2551 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี (2547) 4001
2552 ผลการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 1080
2550 สถานการณ์การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 1601
2563 โปรแกรมการสร้างความรู้และการรับรู้สถานะสุขภาพตนเองมีผลต่อการควบคุม ความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผนกผู้ป่วยนอก 154