ราชการไทยใสสะอาด

  การประเมินระบบควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2564 สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในปร
ะจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 2 3 ปี 2564
30 กรกฎาคม 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการทำลายหนังสือราชการ 30 มิถุนายน 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการตัดงบประมาณ 30 มิถุนายน 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ 30 มิถุนายน 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการควบคุมและเบิกจ่ายสื่อ 30 มิถุนายน 2564
2564 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการควบคุมพัสดุ 30 มิถุนายน 2564
2564 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ 6 เดือนหลัง 30 มิถุนายน 2564
2564 รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก 23 เมษายน 2564
2564 สรุปผลการเปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใ
นประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2564
18 มกราคม 2564
2564 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศอ.2- ปี 2564 18 มกราคม 2564
2564 การเปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส 4 ปี 63
และไตรมาส 1 ปี 64
18 มกราคม 2564
2564 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 11 ตุลาคม 2563
2564 คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
2564 คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ 11 ตุลาคม 2563
2564 คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ 11 ตุลาคม 2563
2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 11 ตุลาคม 2563
2564 คำสั่งที่ 67/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบ
บควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
11 ตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2563 กระบวนงาน การจัดอบรม 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน การดำเนินงานวิจัย 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน ใช้หนี้คืนเงินยืม 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน ตรวจสอบพัสดุประจำปี 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน ตัดงบประมาณ 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนงาน ยืมเงิน 15 สิงหาคม 2563
2563 กระบวนการทำงาน(Flowchart) 15 สิงหาคม 2563
2563 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศอ.2- ปี 2563 18 กันยายน 2563
2563 แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563 07 เมษายน 2563
2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563 07 เมษายน 2563
2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2563 09 ตุลาคม 2563
2563 แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ รอบ 12 เดือน ปี 2563 09 ตุลาคม 2563
2563 แบบปค4ส่วนงานย่อย 09 ตุลาคม 2563
2563 แบบปค5ส่วนงานย่อย 09 ตุลาคม 2563
2563 แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 09 ตุลาคม 2563
2563 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 09 ตุลาคม 2563
2563 คำสั่งที่ 67/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบ
บควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
10 ตุลาคม 2562
ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2562 รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปค.5 03 เมษายน 2562
2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบ
บควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
02 กรกฎาคม 2562
2562 คำสั่งที่ 67/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบ
บควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
11 ตุลาคม 2562
2562 ภาคผนวก ก แบบประเมินควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 11 ตุลาคม 2562
2562 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 11 ตุลาคม 2562
2562 FLOW กระบวนงานจัดทำแผนงานโครงการวิจัย.63 28 ตุลาคม 2562
2562 FLOW บริหารงบประมาณ 28 ตุลาคม 2562
2562 Flow งานถ่ายทอด 28 ตุลาคม 2562
2562 Flow งานนิเทศ 28 ตุลาคม 2562
2562 Flow การเงิน 28 ตุลาคม 2562
2562 บันทึกข้อความรายงาน 28 ตุลาคม 2562
2562 แบบ ปค.4 28 ตุลาคม 2562
2562 แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย 28 ตุลาคม 2562
2562 แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย 28 ตุลาคม 2562
2562 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - ปี 2562 28 ตุลาคม 2562