ราชการไทยใสสะอาด

  รับสมัครงาน

ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนด
วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
31 สิงหาคม 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
16 สิงหาคม 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร
าชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
29 กรกฎาคม 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ทดสอบตัวอย่างงาน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
19 กรกฎาคม 2564
2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
09 กรกฎาคม 2564
2564 ประกาศเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ
ป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
29 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร
าชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
28 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนด
วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
28 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
24 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
09 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
08 มิถุนายน 2564
2564 ประกาศเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ
ป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
03 พฤษภาคม 2564
2564 ประกาศเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ
ป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
19 เมษายน 2564
2564 ประกาศศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ
ป ประจำปีงบประมาณ 2564
29 มีนาคม 2564
2564 ประกาศศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24 มีนาคม 2564
2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15 มีนาคม 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
01 มีนาคม 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักรังสีการแพทย์
18 กุมภาพันธ์ 2564
2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
17 กุมภาพันธ์ 2564
ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั
่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
06 พฤศจิกายน 2562
2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
11 พฤศจิกายน 2562
2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักรังสีการแพทย์
14 พฤศจิกายน 2562
2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักรังสีการแพทย์
15 ธันวาคม 2562
2563 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักรังสีการแพทย์
05 กุมภาพันธ์ 2563
ปีงบประมาณ รายการประกาศ วันที่ประกาศ
2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
24 มิถุนายน 2562
2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ของศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
09 กรกฎาคม 2562
2562 ประกาศศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป
25 กรกฎาคม 2562
2562 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักรังสีการแพทย์
25 กันยายน 2562
2562 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
25 กันยายน 2562
2562 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท
ั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
30 กันยายน 2562
2562 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักรังสีการแพทย์
25 ตุลาคม 2562