ราชการไทยใสสะอาด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก