การสร้างความผูกพันในองค์กร Engagement


4.2 มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
รายละเอียด

1.กิจกรรม Cleaning Day ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน

2.กิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 3
3.การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทำงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

4.กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

5.การประเมินความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรศอ.2

4.3 มาตรการการกำกับติดตามและประเมินผล
รายละเอียด

1.การประเมินไขว้ระหว่างแผนก ตามมาตรฐาน 5ส.

  2.การสำรวจการรับรู้ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากร ศอ.2
  3.ตรวจสุขภาพ และประเมิน BMI CV rike score เจ้าหน้าที่ใหม่
  4.การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
4.แผนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
4.1 มาตรการ ยกระดับการพัฒนา นโยบาย และการสื่อสารองค์กรแห่งความสุข
๑.แต่งตั้งคกก.Healthy Workplace Happy for Life
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ศอ.2
3.ประกาศนโยบาย/มาตรการHealthy Workplace Happy for Life ของผู้บริหาร
4.วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4.2 มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

5.กิจกรรม 5ส. ,Big cleaning day และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่

  6.ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร ศอ. 2
  7.ประเมิน BMI CVD และ risk scoreบุคลากร ศอ. 2
  9.กิจกรรมก้าวท้าใจ Season3
  10.กิจกรรมกระปุกสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากรรุ่นที่1
  12.ขับเคลื่อน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากรรุ่นที่ 2
  13.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
 

14.การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทำงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

 

15.กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

  16.การประเมินความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรศอ.2

4.3 มาตรการการกำกับติดตามและประเมินผล

18.การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ


กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ปี 2563 I 5 เดือนแรก
มาตรการสื่อสารทิศทางองค์กร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
การชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563
สื่อสารข่าวสาร การจัดกิจกรรม แนะนำจนท.ใหม่และการยกย่อง คนดี คนเก่ง ศอ.2 ผ่านช่องทางสื่อสารศอ.2

มาตรการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ศอ.2
  ประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
  กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2
  รณรงค์สร้างสุข วันครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

มาตรการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี2563
หลักสูตรอบรม OSOF
หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง
หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
มาตราการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรศอ.2
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ศอ.2
งานปีใหม่หัวใจเดียวกัน
กิจกรรมกระปุกสุขภาพ ค้นหาบุคคลต้นแบบ Happy Body
กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
มาตรการสื่อสารทิศทางองค์กร
ประกาศนโยบายการทำงานศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
การสื่อสารมาตรการควบคุม กำกับติดตามภายในองค์กร

มาตรการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติ อย่างยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563” (Mindfulness In Organization : MIO)
  การประชุมกรรมการ PMQA หมวด 5 การพัฒนาบุคลากร และกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 6 / 2563
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนสืบสาน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 (MOPH to HEALTH)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสืบสาน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 (MOPH to HEALTH)

มาตรการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ Excellent Service Behavior : ESB” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ Excellent Service Behavior : ESB” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2
มาตราการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กิจกรรม สบส. รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
กิจกรรมรณรงค์ รักษ์โลก ลดโรคร้อน "งดใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติกใส่อาหาร"
กิจกรรม 60 วัน ท้าคุณคนเดิมเปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่

ระดับ 1
1.1สรุปรายงานผลดำเนินงาน(เอกสารหมายเลข2)
  30 กรกฏาคม 2562
1.2.หลักฐานแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล
  30 กรกฏาคม 2562
1.3หลักฐานแสดงการกำกับติดตามจากคณะกรรมการฯ
  30 กรกฏาคม 2562
1.4หลักฐานการแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนฯ
  30 กรกฏาคม 2562
1.5 หลักฐานเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผน(เอกสารหมายเลข3)
  30 กรกฏาคม 2562

ระดับ 2
2.หลักฐานแสดงการติดตามและประเมินผลมาตรการ
  30 กรกฏาคม 2562

ระดับ 3
3.1รายงานการประชุมของหน่วยงานที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำกับติดตามให้ดำเนินเป็นไปตามแผนฯ
  30 กรกฏาคม 2562
3.2การจัดระบบหรือบรรยากาศในองค์กรให้บุคลากรได้เรียนรู้และแสดงออก
  30 กรกฏาคม 2562
3.3การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม(MOPH)วัฒนธรรมองค์กรฯ
  30 กรกฏาคม 2562

ระดับ 4
4.การประเมินความผูกพันของบุคลากรฯ
  30 กรกฏาคม 2562

ระดับ 5
NA
ระดับ 1
การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร   
  28/02/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขและPMQA   
  28/02/2562
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรประจำปี2562 เอกสารหมายเลข1   
  28/02/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่3ปี62 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดแผนฯ   
  28/02/2562
หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดแผนฯ   
  28/02/2562

ระดับ 2
นโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร   
  28/02/2562

ระดับ 3.1,3.2
การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ   
  28/02/2562
บันทึกแจ้งรับทราบนโบบายส่งเสริมความผูกพันฯและแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรพร้อมมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา   
  28/02/2562
หลักฐานลงชื่อรับทราบนโยบาย   
  28/02/2562
หลักฐานแสดงการมอบหมายให้หัวหน้ารับผิดชอบดำเนินการตามแผน   
  28/02/2562
กิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากร   
  28/02/2562
โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปี62   
  28/02/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรปี2562ครั้งที่1และครั้งที่2   
  28/02/2562
หลักฐานการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม   
  28/02/2562
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
  28/02/2562
โครงการขับเคลื่อนค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรศอ2ปี62และภาพกิจกรรม   
  28/02/2562
ระดับที่ 3 ข้อ 3.4    
  28/02/2562

ระดับ 3.3,3.4
4.1 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์   
  28/02/2562

ระดับ 4,5