การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award

image

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 8 เมษายน 2564
image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต การทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564”

  • 29 – 30 มีนาคม 2564
image

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับเขต​ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564​

  • 24 – 25 มีนาคม 2564
image

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 24 – 25 มีนาคม 2564
image

ร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ Smart Service ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal

  • 25 มีนาคม 2564
image

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 5 มกราคม 2564