NUBCAL

โปรแกรมประมวลพลังงานเหลือใช้ต่อวัน เพื่อช่วยในการจัดการกับการกินอย่างถูกต้อง


เลือกวิธีการประเมินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก