การขอใช้ห้องประชุมออนไลน์

ห้องรับรองพิเศษ ห้องประชุมทางไกล ห้องลีลาวดี ห้องสุพรรณิการ์ ห้องราชพฤกษ์

ห้องเหลืองปรีดียาธร ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ห้องมินิมาร์ท ห้องเล่น

คู่มือการใช้งาน


* สอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการ กรุณาติดต่อ ภาณุวิช ขวัญยืน งานสื่อสารสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ช่องทางการติดต่อ


© ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : 055-299280-2 Fax : 055-299285
E-mail : hpc2@anamai.mail.go.th