แผนปฏิบัติการประจำเดือน

ข้อมูลปีงบประมาณ 2564


ลำดับ รหัสโครงการ กิจกรรม ผู้ขอ ผู้ร่วมเดินทาง พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ,จังหวัด) ระยะเวลาปฎิบัติงาน การใช้รถ พขร. ทะเบียนรถ
คน ระบุชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2 - 4 มกราคม )
1
การดูแลสุขภาพรายการวิทยุ ดารารัตน์ 2 ดารารัตน์ อ.เมือง พิษณุโลก


X


ใช้

สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 7 - 11 มกราคม )
2
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ลินดา 4 admin: ลินดา สุภาณี นิศรา ชินราพร อุตรดิตถ์
X X X X X Xใช้

3
ติดตามการดำเนินงานโครงการสูงดีสมส่วน รัตนาภรณ์ 3 ชนัดดา ประทุม อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก

X X X

ใช้

4
ติดตามการบังคับใช้กม.สาธารณสุข เอกชัย 3
ตาก, เพชรบูรณ์

X X X X Xใช้

5
การดูแลสุขภาพรายการทีวี ดารารัตน์ 2 ดารารัตน์ อ.เมือง พิษณุโลก


X


ใช้

6
ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี กันยา 7
ร.รเตรียมอุดม จ.พล.


X


ใช้

7
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ รัชนก 4 อ้อยทิพย์ ชนัดดา พิชานัน สสจ.พิษณุโลก


X


ใช้แก้ปัญหาตังครรภ์ฯ

8
รับ-ส่ง ผู้ประเมินHA จาก สรพ. มนตรา 3 นพวรรณ ผู้ประเมิน HA นพวรรณ รร.เดอะปาร์ค สนามบิน พล.


X X

ใช้

9
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ รัชนก 4 อ้อยทิพย์ ชนัดดา พิชานัน สสจ.สุโขทัย
X
ใช้แก้ปัญหาตังครรภ์ฯ

10
รับการตรวจเสริมพลังด้านวิชาการ ธาราตรี 7 อัจฉรา ศอ. 1 เชียงใหม่
X Xใช้

11
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ รัชนก 4 พิชานัน สสจ.ตาก

Xใช้แก้ปัญหาตังครรภ์ฯ

สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 14 - 18 มกราคม )
12
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ลินดา 4 admin: ลินดา สุภาณี นิศรา ชินราพร อุตรดิตถ์X X X X X X
ใช้

13
ประชุมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐฒวัย (ศดล.) เมทิกา 4 ดารารัตน์ วิทยากร 2 คน นิชนัน จ.พิษณุโลก
X Xใช้

14
สถานประกอบการ & จัดประชุม เต้านม นิศรา 6
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
X X X


ใช้

15
ติดตามการดำเนินงานรร.รอบรู้ด้าน HLS นภาพร 3 ชนัดดา รัตนาภรณ์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก
X X X X X
ใช้

16
สำรวจเก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สุเทียน 3
สุโขทัย
X X X X X
ใช้

17
ร่วมมหกรรม healthy safety city คมขำ 4 ทีมDPAC ห้างเซ็นทรัลฯX X
ใช้

สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 21 - 25 มกราคม)
18
สถานประกอบการ & จัดประชุม เต้านม นิศรา 6
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยX X
ใช้

19
ติดตามการดำเนินงานรร.รอบรู้ด้าน HLS นภาพร 3 ชนัดดา รัตนาภรณ์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลกX X Xใช้

20
จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแล ผส. มธุรส 4 ชินราพร พิษณุโลกX X X X


ใช้

21
ตรวจราชการจังหวัดตาก นพรัตน์ 10 นวก.สาธารณสุข อ.แม่สอด จ.ตากX X X X


ใช้

22
ติดตามสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 4
ตาก,สุโขทัย,พลX X X X X

ใช้

23
ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี กันยา 7
งานอัยการภาค6 จ.พล.

Xใช้

24
ติดตามงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เอกชัย 3
ตาก

X X


ใช้

25
เก็บตัวอย่างน้ำ ในโรงเรียน ตชด. นพคุณ 3
เพชรบูรณ์


X X

ใช้

26
สถานประกอบการ & จัดประชุม เต้านม นิศรา 6
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยX

ใช้

สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 28 - 31 มกราคม)
27
เข้าร่วมประชุมมหกรรมวัยเรียนภาคเหนือ รัตนาภรณ์ 10 นภาพร ชนัดดา พิชานัน อ้อยทิพย์ รัชนก จนท.ศอ.2 ประทุม จ.เชียงใหม่


X X X
ใช้

28
จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแล ผส. มธุรส 4 ชินราพร พิษณุโลก


X X X X ใช้

29
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลก
X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X ใช้

30
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขต
X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X ใช้

31
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ


X

X

X

X
X ใช้

32
งานพิธีวันทำยุทธหัตถี งานจ.X
ใช้

ลำดับ รหัสโครงการ กิจกรรม ผู้ขอ ผู้ร่วมเดินทาง พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ,จังหวัด) ระยะเวลาปฎิบัติงาน การใช้รถ พขร. ทะเบียนรถ
คน ระบุชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 1 , 4 - 8 กุมภาพันธ์ )
1 5-62 ติดตามคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน รัตนาภรณ์ 2 ประทุม จ.เพชรบูรณ์ X


2 1-62 จัดอบรมบุคลากรในการให้คำปรึกษาฯ วันชนา 4 วิทยากร ท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

X X X


3 12-62 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชินราพร 4 สุภาณี , มธุรส ลินดา เพชรบูรณ์

X X X X X X4 6-62 ประเมินคลินิกวัยรุ่นและอ.อนามัย ฯ อ้อยทิพย์ 4 รัชนก รัตนาภรณ์ พิชานัน อ.วังเจ้า อ.ท่าสองยาง


X X X

5
เฝ้าระวังด้าน สวล.ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ นพคุณ 5
อ.แม่สอด จ.ตาก


X X X

6
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิกร 2
จ.ตาก7
(บูรณาการกับนพคุณ)
4-62 ติดตามการดำเนินงาน รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ นภาพร 3 ชนัดดา ประทุม จ.ตาก
X

8
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดารารัตน์ 3 จนท.ศูนย์ฯ ตำบลมะขามสูง
X

9 4-62 ติดตามการดำเนินงาน รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ นภาพร 3 ชนัดดา ประทุม จ.ตาก

X
10
ติดตามการดำเนินงานและการจัดการมูลฝอย สุเทียน 3
จ.พิษณุโลก

X
11
ออกรายการเรื่องสาวไทยแก้มแดง ดารารัตน์ 3 จนท.ศูนย์ฯ อำเภอเมือง

X
12
กิจกรรมทดสอบ+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คมขำ 6
รพ.แม่สอด

X X13 4-62 ติดตามการดำเนินงาน รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ นภาพร 3 ชนัดดา ประทุม จ.พิษณุโลก


X14
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 3
จ.พล, จ.สุโขทัย


Xสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ )
15
ประชุมเยี่ยมเสริมพลัง ธาราตรี 6 จนท.ศูนย์ฯ เชียงใหม่
X X
16 12-62 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชินราพร 4 สุภาณี มธุรส ลินดา เพชรบูรณ์
X X X X X X
17
จัดประชุม EHA เอกชัย 5
อ.แม่สอด จ.ตาก

x x18
ติดตามการเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ รัตนาภรณ์ 4 ชนัดดา รัชนก ประทุม อ.อุ้มผาง จ.ตาก

X X X X X
19
ออกรายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดารารัตน์ 3 จนท.ศูนย์ฯ อำเภอเมือง


X20
ติดตามการดำเนินงานและการจัดการมูลฝอย สุเทียน 3
จ.อุตรดิตถ์X X X
21
ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รอยรัก 10 นวก.สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์X X X
22 8-62 จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแก้มแดง นิศรา 7 ลฎาภา บรย.2คน จนท.สสจ. 2 คน ปิยพรรณ พิษณุโลก
X

23 10-62 ประสานแผนในสถานประกอบการ ปิยพรรณ 6 ลฎาภา จนท.สคร. ศูนย์จิตฯ 3 คน นิศรา อุตรดิตถ์

X
สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ )
24
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 3
จ.พล, จ.สุโขทัย
X

25 10-62 ประสานแผนในสถานประกอบการ ปิยพรรณ 6 ลฎาภา จนท.สคร.2 ศูนย์จิต 3 คน นิศรา อุตรดิตถ์


X26
ติดตามเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฯ เอกชัย 4
อ.แม่สอด จ.ตาก


X X X

27
ตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รอยรัก 10 นวก.สาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์


X X X

28 10-62 ประสานแผนในสถานประกอบการ ปิยพรรณ 6 ลฎาภา จนท.สคร.2 ศูนย์จิต 3 คน นิศรา เพชรบูรณ์
X

สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์)
29 5-62 ติดตามการดำเนินงานโครงการสูงดีสมส่วน รัตนาภรณ์ 3 ชนัดดา ประทุม พิษณุโลกX


30 11-62 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำPre-Aging นิศรา 3 ลฎาภา ปิยพรรณ พิษณุโลกX X

31
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 5
จ.พล, จ.สุโขทัยX X X X32 5-62 ติดตามการดำเนินงานโครงการสูงดีสมส่วน รัตนาภรณ์ 3 ชนัดดา ประทุม เพชรบูรณ์
X

33
ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย รอยรัก 10 นวก.สาธารณสุข จ.สุโขทัย

X X X


34
จัดประชุมMOPH รุ่นที่ 2 อมรรัตน์ 60 จนท.ศูนย์ฯ อช.ภูหินร่องกล้า


X X


35
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลก X

X X X X X

X X X X X

X
X X X

X X X X36
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขต X

X X X X X

X X X X X

X
X X X

X X X X37
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ X

X

X

X

ลำดับ รหัสโครงการ กิจกรรม ผู้ขอ ผู้ร่วมเดินทาง พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ,จังหวัด) ระยะเวลาปฎิบัติงาน การใช้รถ พขร. ทะเบียนรถ
คน ระบุชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 1, 4 - 8 มีนาคม )
1
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 2
จ.ตาก อ.อุ้มผาง X
2
ประชุม คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เอกชัย 3
จ.ตาก X
3
จัดประชุม HIA โชคชัย 5
อ.แม่สอด จ.ตาก


X X
4 5-62 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ประทุม 1
อ.หล่มสัก อ.น้ำหนาว


X X X5 31-62 นิเทศติดตาม ตรวจราชการ นพรัตน์ 10 นวก.สาธารณสุข พิษณุโลก


X X X6
ติดตามและสำรวจการจัดการสิ่งปฏิกูล นิพนธ์ 3
จ.ตาก


X X X X X

7
ตรวจสุขภาพประจำปี กันยา 7
ที่ดินจ.พิษณุโลกX
8
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย พงศ์ปณต 6
อุตรดิตถ์X
9
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดารารัตน์ 3 ดารารัตน์ อ.เมือง
X10
ตรวจสอบข้อร้องเรียน โชคชัย 3
จ.พิษณุโลก
X11
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คมขำ 5
อบต.ท่าหมื่นราม
X X


12
จัดประชุม คณะอนุกรรมการ สสอ. เอกชัย 5
จ.เพชรบูรณ์

X X

13 40-62 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน รัตนาภรณ์ 2 ประทุม อ.เขาค้อ อ.น้ำหนาว

X X

14
ประชุมผู้สูงอายุ ดารารัตน์ 3 ดารารัตน์ อ.เมือง


X

15
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่าย พงศ์ปณต 6
ตาก


X

สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 11 - 15 มีนาคม )
16 29-62 ประชุมMOPH รุ่นที่2 อมรรัตน์ 60 จนท.ศูนย์ อ.นครไทย

X X X
17
จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย เมทิกา 5 นิชนันท์ วันชนา พูนศิริ ดวงหทัย จ.สุโขทัย


X

18
ติดตามประเมิน G&C ในรพ. โชคชัย 5
จ.อต, จ.พช


X X Xสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 18 - 22 มีนาคม )
19 10-62 ไปสถานประกอบการศรีสัชนาลลัย ปิยพรรณ 5
จ.สุโขทัย
X X


20
ติดตามและสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ นิกร 5
จ.เพชรบูรณ์
X X X X X21
ประสาการดำเนินงานและตรวจโรงครัว สุวรรณี 3
จ.สุโขทัย
X X X X X22 3-62 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน รัตนาภรณ์ 2 ประทุม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

X X X X

***(รถกระบะ 4WD)

23
รายการวิทยุโรคในฤดูร้อน ดารารัตน์ 3 ดารารัตน์ อ.เมือง
Xสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 25 - 28 มีนาคม)
24
ประสานการดำเนินงาน สวล.และเก็บน้ำ โชคชัย 4
จ.พิษณุโลกX X25
ประชุมลปรร. พรบ milk code พูนศิริ 4
จ.พิษณุโลกX X26
การดูแลสุขภาพของกลุ่มวัย ดารารัตน์ 3 ดารารัตน์ อ.เมือง
X27
ประชุม คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เอกชัย 5
จ.ตาก

X X X
28
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลก x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x
29
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขต x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x
30
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ x

x

x

x

x
ลำดับ รหัสโครงการ กิจกรรม ผู้ขอ ผู้ร่วมเดินทาง พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ,จังหวัด) ระยะเวลาปฎิบัติงาน การใช้รถ พขร. ทะเบียนรถ
คน ระบุชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 1 - 5 เมษายน )
1
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ นพรัตน์ 8 นพรัตน์ พิษณุโลก X

ใช้

2 11-62 พัฒนาศักยภาพแกนนำ pre aging นิศรา 6 HPC2: นิศรา ปิยพรรณ ลฎาภา จนท. การเงิน และ จนท.สคร 2 คน นิศรา อ.แม่สอด จ.ตาก X X
ใช้

3
จัดประชุม HIA โชคชัย 5 โชคชัยและทีม อ.แม่สอด จ.ตาก X X
ใช้

4
ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นิกร 2 นิกรและทีม จ.สุโขทัย
X
ใช้

5 6-62 ประเมินคลินิกวัยรุ่นและอำเภอฯ อ้อยทิพย์ 3 รัชนก พิชานัน อ.ฟากท่า อ.ทองแสนขัน อ.บ้านโคก
X X X X

ใช้

6 7-62 ชี้แจงการดำเนินงานมะเร็งเต้านม ลฎาภา 3 HPC2: ลฎาภา นิศรา ปิยพรรณ ลฎาภา เพชรบูรณ์

Xใช้

7
ตรวจราชการบูรณาการ มธุรส 4 ลินดา สุภาณี กชกร เพชรบูรณ์

X X

8
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ เอกชัย 5 เอกชัยและทีม จ.ตาก

X X


ใช้

9
Like Talk ภาคเหนือ ปี62 ธาราตรี 8 อัจฉรา เชียงใหม่

X X X

ใช้

10
จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงาน ชินราพร 4 สุภาณี ฉัตร์ภัทร์ ลินดา เพชรบูรณ์


X X
11
ตรวจราชการบูรณาการ มธุรส 2 กชกร พิษณุโลกX

ใช้

12
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดฯ เอกชัย 3 เอกชัยและทีม จ.สุโขทัยX

ใช้

13
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดารารัตน์ 2 ภาณุวิช พิษณุโลกX

ใช้

14
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำX

ใช้

15
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลก X X X X X

ใช้

16
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขต X X X X X

ใช้

17
งานพิธีวันจักรี งานจ.

จ.พิษณุโลก
X
ใช้

สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 8 - 12 เมษายน )
18 7-62 ชี้แจงการดำเนินงานมะเร็งเต้านม ลฎาภา 3 HPC2: ลฎาภา นิศรา ปิยพรรณ ลฎาภา อุตรดิตถ์X

ใช้

19
ติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เอกชัย 4 เอกชัยและทีม จ.สุโขทัยX

ใช้

20
ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เหมืองแร่ฯ นพคุณ 2 นพคุณและทีม จ.นนทบุรี
X
ใช้

21
จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงาน ชินราพร 7 ฉัตร์ภัทร์ สุภาณีกชกร นภาพร มธุรส ลินดา พิษณุโลกX X
ใช้

22 8-62 เยี่ยมเสริมพลังงานไอโอดีน ปิยพรรณ 3 HPC2: ปิยพรรณ นิศรา ลฎาภา ปิยพรรณ จ.อุตรดิตถ์
X
ใช้

23
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ

Xใช้

24
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลกX X Xใช้

25
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขตX X Xใช้

สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 15 - 19 เมษายน )
26 8-62 เยี่ยมเสริมพลังงานไอโอดีน ปิยพรรณ 3 HPC2: ปิยพรรณ นิศรา ลฎาภา ปิยพรรณ จ.เพชรบูรณ์X

ใช้

27
การดูแลสุขภาพช่วงปิดภาคเรียน ดารารัตน์ 3 จนท.ศอ.2 พิษณุโลกX

ใช้

28
จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงาน ชินราพร 7 ฉัตร์ภัทร์ สุภาณีกชกร นภาพร มธุรส ลินดา อุตรดิตถ์X X Xใช้

29
การดูแลสุขภาพด้วยมณีเวช ดารารัตน์ 2 จนท.ศอ.2 พิษณุโลก

Xใช้

30
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ

Xใช้

31
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลกX X Xใช้

32
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขตX X Xใช้

สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 22 - 26 เมษายน)
33 10-62 เยี่ยมเสริมพลัง สถานประกอบการ ปิยพรรณ 5 HPC2: ปิยพรรณ นิศรา ลฎาภา จนทจาก สคร 1 คน ศูนย์จิต 1 คน ปิยพรรณ จ.สุโขทัย
X
ใช้

34 6-62 ประเมินระบบการดูแลและส่งต่อวัยรุ่น อ้อยทิพย์ 4 รัชนก รัตนาภรณ์ พิชานัน อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หล่มสัก
X Xใช้

35
ติดตามประเมินการดำเนินงาน EHA นิพนธ์ 4 นิพนธ์และทีม จ.สุโขทัย,ตาก
X X X


ใช้

36 7-62 ชี้แจงการดำเนินงานมะเร็งเต้านม ลฎาภา 3 HPC2: ลฎาภา นิศรา ปิยพรรณ ลฎาภา สุโขทัย

Xใช้

37
จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงาน ชินราพร 7 ฉัตร์ภัทร์ สุภาณีกชกร นภาพร มธุรส ลินดา สุโขทัย,ตาก

X X X X
ใช้

38 7-62 ชี้แจงการดำเนินงานมะเร็งเต้านม ลฎาภา 3 HPC2: ลฎาภา นิศรา ปิยพรรณ ลฎาภา ตาก


X


ใช้

39
ร่วมประชุมสรุปผลงานรอบ 6 เดือน สมาพร 10 จนท.ศอ.2 กรมอนามัย กทม.


X X X
ใช้

40 10-62 ถอดบทเรียนผู้บริหารสถานประกอบการ ปิยพรรณ 5 HPC2: ปิยพรรณ นิศรา ลฎาภา จนทจาก สคร 1 คน ศูนย์จิต 1 คน ปิยพรรณ จ.เพชรบูรณ์X X
ใช้

41
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอฯ เอกชัย 5 เอกชัยและทีม อ.แม่สอด จ.ตากX X
ใช้

42
ติดตามประเมิน Green & Clean ใน รพ. นิกร 5 นิกรและทีม จ.ตากX X
ใช้

43
ทิ้งขยะทั่วไป สำรอง 1
ทศ.บางระกำ
X
ใช้

44
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลก
X X X X X
ใช้

45
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขต
X X X X X
ใช้

สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 29 - 30 เมษายน)
46
จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงาน มธุรส 7 ฉัตร์ภัทร์ สุภาณีกชกร นภาพร มธุรส ลินดา เพชรบูรณ์


X X

ใช้

47
ติดตามการบังคับใช้ กม.สาธารณสุขฯ เอกชัย 4 เอกชัยและทีม อ.แม่สอด จ.ตากX X
ใช้

48
เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ นพคุณ 4 นพคุณและทีม จ.ตากX X
ใช้

49
ประสานงานธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านค้าต่างๆ กัญญ์กุสญาภัทร์ 1
จ.พิษณุโลกX X
ใช้

50
ภารกิจผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผอ/ดวงกมล 1
5 จังหวัดในเขตX X
ใช้